Impressum/Kontakt
» Paketstempel
Nr Ort Type Farbe Zusatzstempel (Farbe, Stempel, Typ)
O=OCENCUROWANO
W=WOLNE OD CENZURY
T=Typ
 
  Gdansk     Pettschaft 14.12.81
      Pettschaft 19.12.81
      Pettschaft ??.12.81 (aus Ausland)
  Walbrzych 27     Pettschaft 1?.12.81
Bielsko-Biala ?    
Kraków 1b violett (v) O-T1 15.12.81 v
Kraków 6c violett (v) O-T1 14.12.81 v
O-T1 15.12.81 v
O-T1 15.12.81 v
O-T1 16.12.81 v
Leszno ?    
Lublin 6b dunkelviolett (dv), violett (v) W-T1 1?.12.81 dv
W-T1 15.12.81 v
Lomza ?    
Nowy Sacz 1d grün (gr)    
Pila 4 schmutzigrot (sr)    
Radom ?    
  Rzeszow 11b dunkelviolett (dv) O-T1 14.12.81 v
  Suwalki ?    
  Zielona Góra 1b violett (v)    
03 Przemysl 1a rot (r)  
03 Skierniewice 1c rosa (ros), lilarosa (lr), rotviolett (rv) W-T1 18.12.81 rv
W-T1 18.12.81 rv
03 Wrocław 9 schwarz (schw) W-T1 14.12.81 schw
W-T1 14.12.81 schw
04 Krosno 1c violett (v), dunkelviolett (dv) O-T1 15.12.81 dv
O-T1 14.12.81 v
04 Ostroleka 1c schmutzigrot (sr)    
04 Skierniewice 1c lilarosa (lr), schmutzigrot (sr), violett (v), violettrosa (vr) O-T1 12.12.81 v
O-T1 14.12.81 r
W-T1 17.12.81 lr


04 Wrocław 9 schwarz (schw) W-T1 12.12.81 schw
W-T1 17.12.81 schw
W-T1 17.12.81 schw
05 Ostroleka 1a violett (v), schmutzigrot (sr) O-T1 15.12.81 v
06 Bydgoszcz 6a violett (v)    
06 Pila 1c rot (r), dunkelrot (dr), violett (v), violettlila (vl) W-T1 12.12.81 r
W-T1 14.12.81 r
W-T1 14.12.81 r
W-T1 15.12.81 r
O-T1 15.12.81 v
W-T1 22.12.81 v
W-T2 21.1.82 v 07 Sieradz 1c violett (v) W-T1 14.12.81 v
07 Slupsk 1c rot (r), schmutzigrot (sr) O-T1 15.12.81 r
O-T1 17.12.81 r
08 Pila 1c schmutzigrot (sr)    
08 Przemysl 1a rot (r) W-T1 ??.12.81 r
O-T1 15.12.81 r
10 Katowice ? violett (v)    
10 Poznan 3 violett (v)    
10 Wrocław 9 violett (v) O-T1 19.12.81 v
10 Warszawa 16a dunkelviolett (dv), blau (b) O-T1 ??.12.81 dv (DP b)
O-T1 12.12.81 dv
O-T1 14.12.81 dv
10 Zamość 1c rot (r)
(Abbildung zeigt nachverwendete Fälschung)
 
12 Czestochowa 1a violett (v) O-T1 14.12.81 v
O-T1 15.12.81 v
12 Gdansk 15 rot (r)    
12 Olsztyn 15 violett (v) O-T1 14.12.81 v
W-T1 15.12.81 v
W-T1 15.12.81 v
O-T1 17.12.81 v
12 Opole 15 violett (v) O-T1 17.12.81 v
O-T1 17.12.81 v
12 Radom 1c rot (r) W-T1 16.12.81 r
13 Gdansk 15 violett (v), dunkelviolett (dv), lilarosa (lr) O-T1a ?.12.81 dv
W-T1a ?.12.81 dv (Paket)
W-T1 14.12.81 lr
O-T1 17.12.81 dv
W-T1 17.12.81 v
O-T1 18.12.81 dv

13 Koszalin 15 dunkelviolett (dv) O-T1 18.12.81 dv
13 Warszawa 16b violett (v) O-T1 14.12.81 v
O-T1 14.12.81 v
13 Zielona Góra 8 schmutzigrot (sr), schmutzigviolett (sv) O-T1 15.12.81 dv
O-T1 14.12.81 dv (phil.  gemacht)
14 Biala Podlaska 1a lilarosa (lr), dunkelviolett (dv), violettrot (vr) W-T1 17.12.81 vr
14 Ostroleka 1a rot (r)    
15 Gdynia 18 violett (v)    
15 Kalisz 2 schmutzigviolett (sv), rot (r) W-T1 15.12.81 r (DP sv)
O-T1 15.12.81 r

15 Katowice 7 violett (v) O-T1 17.12.81 v
15 Krosno 1a violett (v) O-T1 18.12.81 v  
15 Łódż 1a violett (v) O-T1 28.12.81 v
15 Olsztyn 1a  violett (v) W-T1 14.12.81 v
O-T1 17.12.81 v
16 Gdynia 18 violett (v), lilarosa (lr) O-T1 ??.12.81 v
O-T1 15.12.81 v
W-T1 19.12.81 lr

16 Katowice 3 violett (v) O-T1 16.12.81 v
16 Krosno 1a violett (v) O-T1 18.12.81 v
16 Słupsk 1a rot (r), dunkelrot (dr) W-T1 12.12.81 dr
O-T1 17.12.81 r
W-T1 17.12.81 r

17 Elblag 1a violett (v)
17 Olsztyn ? violett (v)    
17 Przemysl 1a schmutzigrot (sr) O-T1 17.12.81 sr
O-T1 19.12.81 sr
17 Tarnów 1a rot (r) O-T1 12.12.81 r
17 Tarnów 1c rot (r)    
17 Tarnów 1f rot (r)    
17 Włocławek 1a schmutzigrot (sr), violett (v), lilarosa (lr) O-T1 9.12.81 lr
O-T1 15.12.81 v

17 Zielona Góra 8a violett (v) O-T1 14.12.81 v
Stempelfälschung,
phil. gemacht
15 schmutzigrot (sr), violett (v) gefälschter Beleg - kein bekannter O-Typ
18 Kielce 6a rot (r) O-T1 ??.12.81 r
O-T1 ??.12.81 r
O-T1 17.12.81 r
O-T1 25.12.81 r (Abs.Datum)
18 Poznan 3 violett (v)    
19 Przemysl 1a rot (r)    
19 Wroclaw 3 schwarz (schw) O-T1 ??.12.81 schw
20 Bialystok 3 violett (v) O-T1 17.12.81 v
20 Bydgoszcz 3 violett (v)    
20 Kalisz 2 violett (v)    
20 Poznan 3 violett (v) O-T1 1?.12.81 v
20 Skierniewice 1a lilarosa (lr), rot (r), violett (v), violettlila (vl) O-T1 10.12.81 v

O-T1 14.12.81 r
O-T1 15.12.81 v
O-T1 16.12.81 vl
O-T1 17.12.81 v
O-T1 18.12.81 vl20 Zielona Góra 8a schmutzigrot (sr), dunkelviolett (dv), violett (v), violettlila (vl) W-T1 16.12.81 dv
O-T1 15.12.81 v
O-T1 19.12.81 vl


21 Gorzów 2 rot (r)    
21 Leszno 1a dunkelviolett (dv) W-T1 14.1.82 dv (Mache?)
21 Siedlce 1a violett (v)  
21 Skierniewice 1a rot (r), lilarosa (lr), violett (v) O-T1 14.12.81 lr
O-T1 16.12.81 v
O-T1 18.12.81 v

21 Torun 1a violett (v), dunkelviolett (dv) O-T1 14.12.81 dv
O-T1 19.12.81 v
22 Bydgoszcz 3 violett (v) O-T1 13.12.81 v
22 Rzeszów 11 rot (r)    
22 Zielona Góra 10 violett (v) O-T1 17.12.81 v
O-T1 18.12.81 v
23 Bydgoszcz 3 violett (v) W-T1 18.12.81 v
O-T1 18.12.81 v
23 Gdansk 1a lilarosa (lr), violett (v) O-T1 14.12.81 v
O-T1 15.12.81 lr
W-T1 17.12.81 lr

23 Kalisz 2 violett (v)    
23 Legnica 1a schwarz (schw), violett (v), schwarzviolett (sv) O-T1 15.12.81 cv
23 Zielona Góra 10 violett (v) O-T1 14.12.81 v
23 Zielona Góra 14 violett (v) O-T1 15.12.81 v
W-T1 15.12.81 v
24 Gdansk 1a violett (v), lilarosa (lr), rot (r), rotviolett (rv), dunkelviolett (dv) O-T1 15.12.81 lr (aus Ausland über Wwa)
O-T1 16.12.81 v
O-T1 16.12.81 dv
W-T1 18.12.81 lr

24 Skierniewice 1a lilarosa (lr) O-T1 19.12.81 lr
24 Suwalki 1a lilarosa (lr) O-T1 16.12.81 lr
24 Zielona Góra 10 violett (v), dunkelviolett (dv) O-T1 15.12.81 v
W-T1 15.12.81 v
O-T1 18.12.81 v
O-T1 19.12.81 dv
25 Gdansk 1a lilarosa (lr), violett (v), dunkelviolett (dv) O-T1 (Abgang 23.11.) v

O-T1 12.12.81 v (12.12.81 Katowice)
O-T1 ??.12.81 lr (+DP: 13 dv, O-T1 dv)
W-T1 16.12.81 dv (DP: lr, aus Ausland)
W-T1 17.12.81 lr
O-T1 23.12.81 v
25 Krosno 1e violett (v), dunkelviolett (dv), grün (gr) O-T1 15.12.81 gr (DP: dv)
O-T1 17.12.81 dv
25 Nowy Sacz 1e dunkelblau (dbl), grün (gr), blaugrün (bgr) W-T1 18.12.81 bgr
W-T1 18.12.81 dv

25 Olsztyn 5 violett (v) O-T1 19.12.81 v
25 Pila 4 violett (v) W-T1 15.12.81 v
25 Tarnobrzeg 1a violett (v) O-T1 ??.12.81 v
25 Wałbrzych 1a violett (v)    
25 Zielona Góra 10 violett (v) W-T1 14.12.81 v
W-T1 15.12.81 v
W-T1 ??.12.81 v

 Nach oben